کومپاس ;طبقه بندی

سیستم طبقه بندی کومپاس ساختار زیربنایی است که در اطراف کومپاس ساخته شده است.سیستم طبقه بندی تمام بخشهای فعال B2B را به هم پیوند می دهد.همچنین جامع ترین سیستم طبقه بندی موجود جهان است.در مقایسه، CPV ،SIC و NACE تنها چند هزار مرجع دارند.طبقه بندي کومپاس در بیش از 70 کشور جهان در دسترس است و به 26 زبان ترجمه شده است.طبقه بندی کومپاس به در 67 بخش فعالیتی ; در 15 بخش کلی در 3024 شاخه فعالیتی و در 56566 محصول و خدمت تقسیم شده است.