هشت پا کبابی و پنیر مرغ کبابی - Product

 Asan-si  -  کره جنوبی
Verified company
هشت پا کبابی و پنیر مرغ کبابی
  • هشت پا کبابی و پنیر مرغ کبابی
هشت پا مستقیم اخراج و پنیر مرغ کبابی: هشت پا و مرغ را در سس تند هم بزنید و پنیر را در بالا قرار دهید.

Description of the Product

هشت پا مستقیم اخراج و پنیر مرغ کبابی: هشت پا و مرغ را در سس تند هم بزنید و پنیر را در بالا قرار دهید.

Price of the Product

Price not indicated

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری