قاشق & fork of INP Co., Ltd.

Product

قاشق & fork
  • قاشق & fork
  • قاشق & fork
  • قاشق & fork
# اطلاعات محصول
یک مجموعه قاشق و چنگال که به کودک شما کمک می کند غذا خوردن را به طور مستقل یاد بگیرد. در اشکال حیوانی و رنگهای اصلی. کودکان اعتماد به نفس خواهند یافت که می توانند کارها را به تنهایی انجام دهند و احساس موفقیت می کنند و از غذا خوردن به طور مستقل لذت می برند. کیف قابل حمل برای راحتی در فضای باز گنجانده شده است.

# جزئی

Description of the Product

# اطلاعات محصول
یک مجموعه قاشق و چنگال که به کودک شما کمک می کند غذا خوردن را به طور مستقل یاد بگیرد. در اشکال حیوانی و رنگهای اصلی. کودکان اعتماد به نفس خواهند یافت که می توانند کارها را به تنهایی انجام دهند و احساس موفقیت می کنند و از غذا خوردن به طور مستقل لذت می برند. کیف قابل حمل برای راحتی در فضای باز گنجانده شده است.

# جزئیات فنی / مشخصات
قاشق 3.3x14.7 سانتی متر ، چنگال 2.5x14.7 سانتی متر

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری