فنجان نی of INP Co., Ltd.

Product

فنجان نی
  • فنجان نی
  • فنجان نی
  • فنجان نی
# اطلاعات محصول
یک فنجان با نی که به کودکان کمک می کند تا فنجان را به تنهایی در دست بگیرند و بنوشند.
عملکرد بدون ریختگی دو برابر ، استفاده ایمن در فضای باز را نیز تضمین می کند.

# جزئیات فنی / مشخصات
یک فنجان با نی که به کودکان کمک می کند تا فنجان را به تنهایی در دست بگیرند و بنوشند.
عملکرد بدون ریختگی دو برابر ،

Description of the Product

# اطلاعات محصول
یک فنجان با نی که به کودکان کمک می کند تا فنجان را به تنهایی در دست بگیرند و بنوشند.
عملکرد بدون ریختگی دو برابر ، استفاده ایمن در فضای باز را نیز تضمین می کند.

# جزئیات فنی / مشخصات
یک فنجان با نی که به کودکان کمک می کند تا فنجان را به تنهایی در دست بگیرند و بنوشند.
عملکرد بدون ریختگی دو برابر ، استفاده ایمن در فضای باز را نیز تضمین می کند.

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری