دیگ بخار،دیگ ابگرم،تجهیزات استخر of ماشین سازی نامجو

Product

دیگ بخار،دیگ ابگرم،تجهیزات استخر
  • دیگ بخار،دیگ ابگرم،تجهیزات استخر
ماشینسازینامجوتولیدکنندهانواعدیگبخار،ابگرم،روغنداغ،مبدلهایحرارتی،منابعکوییلی،مخازنتحتفشار،دیاریتور،فیلترهایشنی،سختیگیر،هیترهایگرمایشیو….انجامتعمیرات،ضخامتسنجی،خریدوفروشدیگهایکارکرده،طراحیومشاورهازدیگرخدماتاینمجموعهمیباشد.(مهدینامجو)تاسیس:۱۳۶۸
کلیهمحصولاتدارای۳سالضمانتوخدماتپسازفروشبهمدت۱۵سالمیباشند.

Description of the Product

ماشین سازی نامجو تولید کننده انواع دیگ بخار،ابگرم،روغن داغ،مبدلهای حرارتی،منابع کوییلی،مخازن تحت فشار،دی اریتور،فیلترهایشنی،سختیگیر،هیترهای گرمایشی و….انجام تعمیرات،ضخامت سنجی،خرید و فروش دیگهای کارکرده،طراحی و مشاوره از دیگرخدمات این مجموعه میباشد.(مهدی نامجو) تاسیس:۱۳۶۸
کلیه محصولات دارای ۳ سال ضمانت و خدمات پس از فروش به مدت ۱۵ سال میباشند.

Price of the Product

Price not indicated

Characteristics of the Product

  • Type دیگ بخار نامجو
  • Model دیگ ابداغ
  • Brand ماشین سازی نامجو
  • Certification استاندارد ملی ایران

Ask for information