دکمه نئون of Koban Co., Ltd.

Product

دکمه نئون
  • دکمه نئون
دکمه های نئون دکمه هایی هستند که دارای رنگ های رنگارنگ با رنگ های نئون هستند که کاستی های دکمه های شاخ یا دکمه های اوره را تقویت می کنند که الگوها را در بر نمی گیرد. در آمریکای جنوبی یا چین محبوب است که چیزهای رنگارنگ را دوست دارد. دکمه نئون دکمه ای است که توسط این شرکت توسعه یافته است، و فناوری اصلی آن رنگ های نئون پیش رنگ کننده است

Description of the Product

دکمه های نئون دکمه هایی هستند که دارای رنگ های رنگارنگ با رنگ های نئون هستند که کاستی های دکمه های شاخ یا دکمه های اوره را تقویت می کنند که الگوها را در بر نمی گیرد. در آمریکای جنوبی یا چین محبوب است که چیزهای رنگارنگ را دوست دارد. دکمه نئون دکمه ای است که توسط این شرکت توسعه یافته است، و فناوری اصلی آن رنگ های نئون پیش رنگ کننده است

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری