تمیز کردن پانل 3_Robot خورشیدی [Clead T-4000] of TOBE

Product

تمیز کردن پانل 3_Robot خورشیدی [Clead T-4000]
  • تمیز کردن پانل 3_Robot خورشیدی [Clead T-4000]
  • تمیز کردن پانل 3_Robot خورشیدی [Clead T-4000]
این ربات یک ربات رانندگی چپ راست و تمیز کردن از بالا به پایین است. این ربات مورد استفاده برای تمیز کردن سازه های منطقه بزرگ با عرض آرایه بزرگ از ماژول های خورشیدی است.

Description of the Product

این ربات یک ربات رانندگی چپ راست و تمیز کردن از بالا به پایین است. این ربات مورد استفاده برای تمیز کردن سازه های منطقه بزرگ با عرض آرایه بزرگ از ماژول های خورشیدی است.

Price of the Product

Price not indicated

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* فیلدهای اجباری