این شرکت دیگر در Kompass.com نمی باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

ناهید شیمی(سهامی خاص)

No.51, Central 8th St., Motahari Blvd., Ghanat Kosar, Tehran Pars
16899 Tehran

ایران