دیدگانی دقیق

اطلاعات تماس دیدگانی دقیق

Montazeri St.,Modarres Ave.,Ind.Town
41000 Rasht

ایران

فکس +98 132 332251

اطلاعات حقوقی دیدگانی دقیق

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1989
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 47942
تعداد کارکنان 20-49 نفر
شناسه کومپاس? IR060259

معرفی دیدگانی دقیق

تولید قطعات اپتیکی(لنز-منشور),فیلترهای نوری,دستگاههای نوری(میکروسکوپ بیولوژی,چراغ اتاق عمل,کیت آموزشی اپتیک) کیفیت تولیدات:صافی سطح 10/, 1طول موج 550 آنگسترم

آدرس  دیدگانی دقیق

مدیران دیدگانی دقیق دانلود لیست مدیران

Dr. Khoshnevis-Rad, Mahmood

Managing Director

آقای دکتر محمود خوشنویس راد

مدیرعامل

Dr. Fazilat, Forougholzaman

Technical Manager

خانم دکتر فروغ‏الزمان فضیلت

مدیرفنی

Mr. Mansoori, Mansoor

Chairman of the Board

آقای منصور منصوری

رئیس

Dr. Khoshnevis-Rad, Mahmood

Member of the Board

آقای دکتر محمود خوشنویس راد

عضو

Dr. Fazilat, Forougholzaman

Member of the Board

خانم دکتر فروغ‏الزمان فضیلت

عضو

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details