این شرکت دیگر در Kompass.com نمی باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

تولیدی نیرو ترانسفو

No.18, corner of 1st Alley, Ebn-e Sina St., Seyyed Jamaleddin Asad Abadi Ave.
14338 Tehran
ایران