اطلاعات تماس احرار گزیک

Ahrar Blvd.
97100 Birjand

ایران

فکس +98 562 3263933

اطلاعات حقوقی احرار گزیک

آدرس دفتر مرکزی
سال تاسیس 1996
Describe your Company and attract Business opportunities
Co. Registration No 709
تعداد کارکنان 0-9 نفر
شناسه کومپاس? IR076705

آدرس  احرار گزیک

Other addresses

آدرس بازدید ب احرار 97100 بیرجند ایران
نشانی پستی PO Box 197 97100 Birjand ایران
نشانی پستی PO Box 197 97100 بیرجند ایران

مدیران احرار گزیک دانلود لیست مدیران

Mr. Ahrary

Managing Director

آقای احراری

مدیرعامل‏

Mr. Allahyari,Saeed

Commercial Manager

آقای سعید اللهیاری

مدیربازرگانی‏

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details