شرکت های - پشم خام و خدمات فرآوری الیاف حیوانی دیگر نساجی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

صنایع پشم کاشان

مجتمع تعاونی تولیدی ستاره درگز-لنا

گروه صنایع گیتی پسند (سهامی خاص)

گل شرق خراسان

نساجی سهند آذرشهر

تولیدی اربعه

رنگرزی تاکستان

ریسندگی و رنگرزی نختاب زرین تبریز(سهامی خاص)

نساجی تبریز

پشم شویی فرزانه

تارابگین(سهامی خاص)

ریسندگی زرین تاب

ریسندگی هادی یزد(سهامی خاص)

ریسندگی گلشن

پاکسرشت یزد(سهامی خاص)

کارخانه پشم بهشتی

بازگشت به ابتدای صفحه