شرکت های - نخ و ریسمان، الیاف مصنوعی، با توجه به استفاده - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

تولیدی نخ البرز(سهامی‏عام)

نساجی غرب

بافت وحید یزد

تزئینات حمید

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

خامه قالی نجارپور

ایران نخباف

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

سنگ ریزه تبریز

هماباف (مسئولیت محدود)

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

بافندگی استقلال

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

بافتینه (سهامی خاص)

تریکو کاشانی

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

منسوجات مهدی

ایران نوبافت (سهامی خاص)

گلبافت حریر توس

کهان تاک پارت(سهامی خاص)

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

پارچه سرای 110

رسول‏پور-ر

پارچه حریر

پارچه سادات

پارساتکس

پارچه خرسندی

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی شرق

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

بازرگانی حسینیان

دیبا نخ

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

بازرگانی فرش سیدناصر ابطحی

صنایع اراک(سهامی خاص)

گراد آفرین(سهامی خاص)

تولیدی نخ شمال

شرکت ابهر نسج

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

طباطبایی-ح

صنایع نساجی بروجن

فروغ آذر تبریز

فروشگاه رومبلی نراقی

ستاره تابان

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

تولیدی بافت آزادی (سهامی عام)

تولیدی مخمل پاسارد

ریسندگی و بافندگی نجف‎آباد(سهامی خاص)

بافندگی کاشانی

فرش مریم (مسئولیت محدود)

فوم مبل هنر

سمند گستر شیمی

ابراهیمی

ریسندگی ریسکار(سهامی خاص)

ریس کار

پلی اکریل ایران(سهامی عام)

سعید سلطانی گردفرامرزی

کارخانجات تولیدی نابریس

ابهر ریس (سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه