شرکت های - نخ و ریسمان، ابریشم - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

فروشگاه پوشاک حسن حسینی

هکمتانه

تعاونی قالیبافان گل افشان(گروه 9)

موسسه صنعتی سینا

ریسندگی و بافندگی زابل

سهامی پرورش کرم ابریشم ایران

صنایع ابریشم گیلان

بافت وحید یزد

تعاونی مصرف جهادسازندگی خراسان

کارخانجات نساجی فردوس

اس اچ کیش

تزئینات حمید

تعاونی چند منظوره عام تریکو کشباف خراسان

تار و پود مه سیما

تولیدی نقش جهان

ایران نخباف

سوغات یزد

فضل‎ا.. سلطانی گردفرامرزی

محمدعلی سلطانی

دستبافان یزد

سنگ ریزه تبریز

هماباف (مسئولیت محدود)

طبی رزاقی

صنایع پوشاک آویشن (سهامی خاص)

کارخانجات زران

ماه نخ

سرمایه گذاری جاهد (سهامی خاص)

تهران بوته

اتحادیه خیاطان

مبل گالستیان

بافتینه (سهامی خاص)

تریکو کاشانی

پارچه سرای جوان

پارچه فروشی مرتضی احسانی

منسوجات مهدی

پارس بافت شیراز

گلبافت حریر توس

پارچه نفیس

پارچه سرای عباسی

پارچه سرای 110

رسول‏پور-ر

پارچه حریر

پارچه سادات

پارساتکس

پارچه خرسندی

بازرگانی شهرام امین

چاپاری

بازرگانی شرق

پارچه قاسمی

پارچه فروشی شیفون

بنکداری پارچه

بازرگانی حسینیان

ایران صلابت

تولیدی و صنعتی رسول اصفهان(قالی سلیمان)

صندوق غیردولتی توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

بازرگانی فرش سیدناصر ابطحی

تولیدی و صنعتی ابریشم طوس (سهامی خاص)

گراد آفرین(سهامی خاص)

تولیدی ریسندگی و رنگرزی فرح‏تاب

اشترن (سهامی خاص)

خوب ریس

زنبق-م

بازرگانی پلی اکریل(سهامی عام)

طباطبایی-ح

فروغ آذر تبریز

فروشگاه رومبلی نراقی

شاهین دراپه

ستاره تابان

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

دروازه تجارت کشور(C.T.G)(سهامی خاص)

تولیدی بافت آزادی (سهامی عام)

تولیدی باندهای پزشکی ایران(B.P.I)(سهامی عام)

تولیدی مخمل پاسارد

تولیدی مهتاب خزر

بازرگانی حسینی

فرش مریم (مسئولیت محدود)

فوم مبل هنر

ابراهیمی

بافندگی ترمه شمس

پاکسرشت یزد(سهامی خاص)

بازگشت به ابتدای صفحه