شرکت های - خدمات تكميل نخ و الیاف نساجی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

قائم بافت جزه

صنایع بافندگی و رنگرزی شیخ سجادیه

ریسندگی قائم

ریسندگی و بافندگی پروین اصفهان(سهامی عام)

عابد-ا

خوبرنگان

خوشرنگان

آدینه-ا

ثمین تراشه(سهامی خاص )

کارخانه رنگرزی و ریسندگی روشن

کارخانه تولیدی صنعتی ترمز ماشین

رنگرزی غفوریان

نختاب فیروزان (سهامی خاص)

رنگین نخ تبریز (سهامی خاص)

حلاجی توکل

رنگرزی تبریز

بهباف

نساجی تلار(ش 3)

رنگرزی فام

ریسندگی و بافندگی پرنیا(سهامی خاص)

کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

فردوس باف (سهامی خاص)

رنگین نخ سمنان (سهامی خاص)

ریسندگی و بافندگی اکریلتاب

خوشرنگ شرق (مسئولیت محدود)

تولیدی نخران

پیشروان صنعت خاور (سهامی خاص)

چیت سازی بهشهر

نخ الوند

رنگرزی و چاپ حریر سمنان(سهامی خاص)

ریسندگی و رنگرزی کویرتاب‌(سهامی خاص)

تولیدی نخ البرز(سهامی‏عام)

ریسندگی و بافندگی فراگیر بافت بلوچ

ریسندگی و رنگرزی شاهو

وطن اصفهان

هماباف (مسئولیت محدود)

تار و پود مه سیما

تعاونی تولیدکنندگان فرش دستی بیرجند

گلرنگ قم

نخ مسعود اصفهان

نساجی شرق آذر

ریسندگی آیدین بناب

کارخانجات زران

بافندگان قزوین

موهر رنگ یزد

صنایع نساجی میهن مهر

تک رنگ نخ

تولیدی و صنعتی نازرنگ

نخ درخشان بهرنگ

ثابت رنگ قم

تهران گل

ریسندگی آقا

زنبق-م

نخ تابی دربیدی

جنوب یزد

مهگرد

نقشین یزد(سهامی خاص)

تولیدی تهران زرنخ

بازگشت به ابتدای صفحه