شرکت های - الیاف خام، مصنوعی - ایران

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

نساجی آوردباف(سهامی خاص)

نخ مسعود اصفهان

صنایع ریسندگی و بافندگی کسری

آریاپود

الیاف آسیا (سهامی خاص)

نخ میامی

زیبا نقش

فرایاب

بافندگی حامدی

سمند گستر شیمی

ریسندگی مسعود(سهامی خاص)

پاکسرشت یزد(سهامی خاص)

پرندریس

نساجی بهتابان

بازگشت به ابتدای صفحه